Aktualności

Muszynianka na świątecznym stole

Rusza konkurs. Muszynianka na świątecznym stole!


Ogłaszamy konkurs na najładniej podaną naszą wodę mineralną w pięknej świątecznej oprawie.
Liczymy na Waszą kreatywność. Zdjęcia prosimy dodawać pod postem na naszym profilu FB.

Regulamin konkursowy

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Muszynianka na świątecznym stole ” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Muszynianka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica Zdrój, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs zorganizowany jest w celu zaktywizowania facebookowej społeczności.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MuszyniankaWodaNaturalna/ (zwanej dalej “Fanpage”) na głównej stronie profilu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora (zwani dalej „Uczestnikiem”).
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b. wykonanie konkursowego zadania opisanego w poście konkursowym.
c. wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, o czym należy poinformować Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym.
d. poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik zezwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.
3. Konkurs organizowany jest w dniach od 21 grudnia do 31 grudnia 2020 roku do końca dnia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie są gadżety Muszynianki.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Po dniu zakończenia Konkursu, Organizator wybierze Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę. Organizator zastrzega sobie subiektywny wybór nagrodzonych Uczestników.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage’u www.facebook.com/MuszyniankaWodaNaturalna/.
3. Nagroda zostanie wydana nagrodzonemu Uczestnikowi na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej via wiadomość prywatna FB adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych droga elektroniczną poprzez wiadomość na FB.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie nagrodzonego Uczestnika w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@designpr.pl w czasie trwania Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem zawierającym w temacie słowo „Reklamacja”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
Załącznik do regulaminu.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zorganizowania Konkursu „Przepis na udany dzień z Muszynianką”.
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w § 2 jest Muszynianka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica Zdrój (zwana dalej ADO).
2. Z ADO można się skontaktować poprzez adres email: biuro@designpr.pl.
§ 2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– organizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.
– opublikowania wyników Konkursu na Fanpage’u www.facebook.com/MuszyniankaWodaNaturalna/ – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.
– przekazania Nagrody nagrodzonym w wyniku przeprowadzenia Konkursu Uczestnikom – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.
– rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
§ 3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, podanych adresów i numerów telefonów kontaktowych Uczestnika Konkursu oraz nazwy konta w serwisie Facebook.
§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych w wyniku przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w okresie niezbędnym do przekazania Nagrody.
3. Nazwa konta w serwisie Facebook przetwarzana będzie przez okres i na zasadach oferowanych przez Facebook.
§ 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE
1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
3. Ponadto Uczestnik Konkursu ma prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
§ 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane przez ADO mogą być przekazane podwykonawcom i podmiotom współpracującym (podmiotom przetwarzającym), takim jak w szczególności: firmy kurierskie i operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych lub prawnych, firmy realizujące obsługę klienta, w tym proces reklamacji, dostawcy usług i systemów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Biuro zarządu

ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica Zdrój

Sekretariat

tel. 18 534 90 31
tel. 18 471 22 54
fax. 18 471 21 34

e-mail: biuro@muszynianka.pl

Prezes Zarządu

tel. 18 534 90 31
tel. 18 471 22 54

Wiceprezes Zarządu

tel. 18 534 90 38
tel. 18 477 71 24

Marketing

tel. 18 534 90 37
tel. 18 477 70 47

Sprzedaż

tel. 18 534 90 33
tel. 18 471 21 34

Księgowość

tel. 18 534 90 35
tel. 18 471 21 45

Kontakt dla mediów

Magdalena Zawadzka-Wojtaszek Design PR
tel. 606 632 181
mail: magda@designpr.pl

Adresy zakładów:

1.

ul.Lipowa 5, 33-370 Muszyna

tel. 18 534 90 67
tel. 18 471 40 75
fax. 18 471 90 63

e-mail: zaklad@muszynianka.pl

2. 

ul.Wiejska 54, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 534 90 15

e-mail: zdroj@muszynianka.pl


Znajdziesz nas na:Muszynianka FacebookMuszynianka YoutubeMuszynianka Instagram

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.